In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen voor onze activiteiten, diensten of eventueel leveranciers. Ook voor lezers van onze website ,nieuwsbrieven per mail of brief ,en ledenblad (‘t Stroom) geldt onze privacyverklaring.

 Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

ledenadministratie en eventuele dienstverlening aan leden (teruggave verloren materiaal)

 • om deel te kunnen nemen aan bepaalde activiteiten van de vzw
  • verzorgen van bijscholing, evenementen, groepsuitstap.
  • versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
   • digitale Nieuwsbrieven (e-mail);
   • ledenbladen of andere info voor leden die geen e-mail hebben;
  • bekomen van subsidiëring door de gemeente Koksijde.

  In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres.
  • privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres.
  • Registratienummer strandvisserij.

  We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulier op algemene vergadering, contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). 

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf

  De vermelde gegevens moeten, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een externe partij voor:

  • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers tijdens de AV.
  • De info nodig voor onze website:het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..)

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – ontvangers:

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  uw (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens door te geven.

  Bewaren van uw gegevens:

  De VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

  Beveiliging van de gegevens

  Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…).

  • alle personen die namens de vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem.
  • encryptie van de harde schijven van computer of ander systeem door wachtwoorden.
  • een virusscanner met systematische en tijdige updates, met ‘firewall’, malwaresysteem.

  Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

  Uw rechten omtrent gegevens

  U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

  U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

  U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering): het recht op ‘vergeten worden’.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  commission@privacycommission.be

  Wijzigingen aan onze privacyverklaring

  De VZW Strandvisschers van den Uytbank kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen zullen aangekondigd worden op onze website (blogsysteem).